Hướng dẫn kiểm tra số điện thoại Việt nam trên Plugin Contact form 7 wordpress

Sau 1 thời gian làm web cho khách thấy 1 số web thỉnh thoảng hay có email từ nước ngoài gửi về mail thông qua Form để lại thông tin khách hàng bằng contact form 7 nhưng cũng rất khó chịu khi nhận được cái mail như thế nên mình đã làm thêm check số điện thoại ở việt nam để chỉ có khách hàng việt nam điền , cho đúng mục đích của form đó.

Ở đây mình sử dụng Preg_match để kiểm tra trường số điện thoại, các bạn nhớ ở trong phần cấu hình form của contact form 7 bạn phải để field là tel để khi ra form mới có tác dụng với dòng lệnh kiểm tra số điện thoại đó.

Bạn mở file function.php ( nếu dùng child theme thì mở file function.php ở trong thư mục child theme nhé) thêm đoạn code ở bên dưới và lưu lại file .

function custom_filter_wpcf7_is_tel( $result, $tel ) { 
  $result = preg_match( ‘/^(0|\+84)(\s|\.)?((3[2-9])|(5[689])|(7[06-9])|(8[1-689])|(9[0-46-9]))(\d)(\s|\.)?(\d{3})(\s|\.)?(\d{3})$/’, $tel );
  return $result; 
}
add_filter( ‘wpcf7_is_tel’, ‘custom_filter_wpcf7_is_tel’, 10, 2 );

Bài Viết Liên Quan