Hướng dẫn đăng bài viết sản phẩm variable Woocommerce

Sản phẩm variable là một dạng sản phẩm đặc biệt của woocommerce. Để có thể đăng và up nội dung của nó thì làm theo các bước sau

Bước 1: chuyển đổi sản phẩm simple product ( sản phẩm đơn giản ) thành dạng sản phẩm variable product ( sản phẩm có biến thể )

Bước 2: Vào Attributes ( thuộc tính ) để chọn các thuộc tính của sản phẩm -> chọn thuộc tính -> bấm add ( thêm )

Bước 3: Chọn câc kiểu thuộc tính và dùng cho nhiều biến thể

Bước 4: Vào mục Variations > add thuộc tính cho sản phẩm

Bước 5: chọn thuộc tính mặc định và thuộc tính vừa thêm vào

Bước 6: mở thuộc tính chọn ra và điền các thông số giá

Bước 7: thêm đầy đủ thuộc tính ( quay lại bước 4 -> 6 )

Bước 8: đăng bài hoặc update nội dung và nhìn kết quả

Chúc các bạn thành công

Bài Viết Liên Quan